court-shimla-562e51aec3bfe_exlst

Przepisy obowiązującego w Polsce kodeksu cywilnego (tzw. prawa sąsiedzkiego) są następujące:

 

Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 222. § 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Z treści wymienionych przepisów wynika, iż każdy właściciel nieruchomości “ma uprawnienie do korzystania z przedmiotu swojej własności, a więc może również ustawiać pnie pszczele na swojej nieruchomości i to w nieograniczonej liczbie.
Z art. 140 kodeksu cywilnego wynika jednak, że prawo własności nie zapewnia właścicielowi pełnej władzy nad rzeczą, granicę bowiem jego prawa wyznaczają zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa własności.
W art. 144 kc mówi się o tym, że jeżeli korzystanie z nieruchomości przekracza “przeciętną miarę”, to właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie o zaniechanie takiego zakłócenia i przywrócenie stanu, w którym nie przekraczałoby ono “przeciętnej miary”.

Przeszkadzające pszczoły…

Właściciel nieruchomości, któremu pszczoły w oczywisty sposób przeszkadzają w uprawie pola lub w zbiorze plonów,wychodzeniu na balkon otwieraniu okien , może na podstawie przepisu art. 222 § 2 kc żądać w drodze procesu sądowego przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń (np. przeniesienia pasieki,ulika).

 

Podsumowanie

Profesor A. Szpunar (Komentarz do orzeczenia Sądu Najwyższego) podaje, iż wina właściciela nieruchomości trudniącego się hodowlą pszczół może polegać na ustawieniu uli przy samej granicy nieruchomości sąsiedzkiej lub na skierowaniu otworów wylotowych uli na te nieruchomości. W takich wypadkach pszczelarz może odpowiadać na podstawie art. 415 kc, który brzmi: “Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Należy tu jednak nadmienić, że orzeczenia sądów niemal z reguły podkreślają ogromne znaczenie pszczół w gospodarce rolnej, a także to, że w celu zebrania nektaru i pyłku pszczoły muszą przelatywać nad cudzymi nieruchomościami, zapylając po drodze rośliny owadopylne na sąsiednich działkach. Stąd dolegliwości i uciążliwości, które one powodują, jeżeli nie przekraczają “przeciętnej miary”, powinny być tolerowane przez sąsiadów, gdyż nie są bezprawne i nie powodują obowiązku naprawienia szkody. Przytoczone przepisy prawne kodeksu cywilnego dotyczą również lokalizacji pasiek wędrownych. Należy tu podkreślić, że istnieją pewne ograniczenia przy lokalizacji pasiek, wynikające z przepisów ustawy, rozporządzeń, instrukcji dotyczących chorób pszczół (np. w okręgach zagrożonych ze względu na obawę rozprzestrzenienia się chorób pszczół). Ponadto niektóre aglomeracje stosują przepisy zabraniające hodowli pszczół na terenie danego miasta, a stosowne rozporządzenia wydaje rada miasta. Najczęściej jednak tak jak w przypadku miasta Łodzi czy Warszawy w regulaminie obowiązują zapisy o takim usytuowaniu wylotu pszczół aby pszczoły nie przeszkadzały okolicznym mieszkańcom a ule były niedostępne dla osób postronnych w tym dzieci. Trzymając się niniejszego opracowania te zalecenia będą w 100% spełnione.
Jeszcze jedna sprawa wymagająca omówienia w tym dziale to rejestracja pasieki u Powiatowego Lekarza Weterynarii własciwego ze względu na lokalizację pasieki.
Art.5 §1 okt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Prowadzenie działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku – sprzedaży, produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt w tym rodzin pszczelich jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu , w formie pisemnej ,zamiaru jej prowadzenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.
Tak więc zgodnie z prawem rejestracja jest niezbedna jeśli będziemy sprzedawać produkty naszych pszczół lub same pszczoły. Jesli pszczół nie bedziemy sprzedawać ani też ich produktów rejestracja nie jest wymagana prawem.

 

*Akty prawne , które określają warunki hodowli pszczół zostały zaczerpnięte z portalu www.pszczoly.pl
Wszystkie powyższe czasem restrykcyjne przepisy nie mają praktycznie zastosowania do ulika obserwacyjnego, ilość pszczół, sposób opuszczania przez nie ula tzn. przez wąski wąż, wysokość nad przechodzącymi ludźmi(jeśli zastosuje się do instrukcji) , nie pozwalają na ataki obronne czy też zaczepne. Trzeba pamiętać ,że w uliku jest od 5% tej ilości pszczół która znajduje się pełnowymiarowym jednym ulu!!! Dlatego należy stwierdzić ,że pszczoły przy lokalizacji ulika wg zasad zawartych w tym podręczniku nie przeszkadzają okolicznym mieszkańcom z korzystania z ich praw własności , i w ogromnej ilości przypadków pozostaną wogóle nie zauważone, nawet przez najbliższych sąsiadów. Dodatkowo utrzymywanie łagodnych lini pszczół (często warto zakupić matki inseminowane sztucznie ) radykalnie obniża ryzyko pojawienia się przed oknem rozdrażnionych robotnic, skłonnych do ataków w odległości do 10 m. Pszczoły większości ras nie szukają słodkich substancji poza roślinnością. Zupełnie przeciwnie zachowują się osy które masowo w drugiej porze lata wlatują do mieszkań szukając słodkich ciast i soków. Jedyną rasą pszczół ,która może się podobnie zachowywać jest pszczoła kaukaska. Rasa ta jest nie polecana do obsadzania ulików obserwacyjnych. Pomimo ,że w czystej rasie jest łagodną pszczołą , to już jej krzyżówki z innymi często stają się bardzo agresywne. To nie agresywność dyskwalifikuje tą pszczołę z hodowli w uliku obserwacyjnym w mieście (gdyż przy tak nikłej liczebności roju nie występuje agresja poza ulikiem) ,a jej skłonność do wyszukiwania źródeł cukrów w mieszkaniach, cukierniach , śmietnikach. Z oczywistych względów dla bezpieczeństwa okolicy lepiej posiadać pszczoły nie ‘pchające się’ do mieszkań, które lecą w kierunku kwitnących roślin.

Bardzo ważne jest zapoznanie się z miejscowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście /gminie gdyż może się okazać iż ze względu na to iż pszczoły to zwierzęta gospodarskie nie można ich hodować. Natomiast co ciekawe osy już możnaby….

 

Views: 1